VYHLEDÁVÁNÍ

region:

počet osob:

typ ubytování:

Informace pro ubytované zákazníky

zpět
 

1. OBJEDNÁNÍ POBYTU

Vybraný objekt lze objednat e-mailem, telefonicky nebo jakoukoliv jinou písemnou formou s uvedením všech potrebných údajů.

2. SMLUVNÍ VZTAH

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen zákazníkem) a cestovní agenturou se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněného a zákazníkem podepsaného formuláře "Závazná objednávka pobytu" potvrzeného cestovní agenturou. Podpisem formuláře "Závazná objednávka pobytu" zákazník potvrzuje, že se seznámil s popisem objektu, se základními informacemi a souhlasí se všeobecnými podmínkami pobytu a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob odpovídá zákazník, který formulář "Závazná objednávka pobytu" podepsal. Zákazníkem může být pouze osoba starší 18 let.

3. CENA POBYTU

Cena pobytu zahrnuje částku za celý objekt na jeden týden, včetně ložního prádla a základních hygienickych potřeb, tj. toaletního papíru, utěrek, ručníků a čistících prostředků, pokud není uvedeno v popisu konkrétního objektu jinak. V některých objektech není součástí ceny pobytu spotřeba energie a vody, tato skutečnost je rovněz uvedena v popisu konkrétního objektu.

4. ÚHRADA POBYTU

50% zálohy z ceny pobytu a 50% doplatek hradí zákazník do dat uvedených na formuláři "Závazná objednávka pobytu". Doplatek je nutno uhradit nejpozději do 7 dnů před zahájením pobytu.

5. UBYTOVACÍ POUKAZ

Po zaplacení celkové ceny pobytu zašle cestovní agentura zákazníkovi ubytovací poukaz. Ubytovací poukaz předloží zákazník pronajímateli v den nástupu.

6. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy (viz. bod 2), odstoupení musí písemně oznámit cestovní agentuře. Smluvní vztah zaniká k datu doručení tohoto písemného oznámení na adresu cestovní agentury. Pokud je smluvní vztah ukončen déle než 45 dní před zahájením pobytu, účtuje cestovní agentura stornopoplatek za rezervaci ve výši 20% z celkové ceny pobytu. Od 45. dne před nástupem, vstupují v platnost níže uvedené stornovací podmínky. Stornopoplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu.

Cestovní agentura má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V tomto případě cestovní agentura najde ubytování v jiném adekvátním objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

Cestovní agentura nezodpovídá za provoz sportovních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí.

7. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Pokud zruší zákazník závazně objednaný pobyt do 45. dne před nástupem pobytu, účtuje cestovní agentura 20% z ceny pobytu jako poplatek za rezervaci. Od 45. dne do 15. dne před zahájením pobytu účtuje cestovní agentura 30% z ceny pobytu. Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt v době kratší než 14 dní před nástupem, účtuje cestovní agentura stornopoplatky ve výši zaplacené zálohy 50% ceny pobytu.

8. UBYTOVACÍ POKYNY

Začátek pobytu je, pokud není dohodnuto jinak, v sobotu mezi 14. - 16. hod. Časový interval je nutné dodržet, jinak nelze zaručit řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky. Při předávání objektu zákazníkovi má pronajímatel právo požadovat kauci ve výši 1000 - 2000 Kč. Při zpětném předání objektu bez poškození je kauce zákazníkovi vrácena. Během užívání objektu je nutné dodržovat "domovní řád", který si stanovuje pronajímatel objektu. Obecně platí tyto zásady: šetřit vodou a energiemi nestěhovat nábytek objekt zamykat řádně pečovat o svěřený majetek udržovat pořádek Objekt zákazník předává pronajímateli v sobotu od 8 do 10 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

9. POJIŠTĚNÍ

Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Cestovní agentura neodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení či ztrátu majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami, teroristickými útoky, stávkami, násilím všeho druhu apod. Doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění stornopoplatků.

10. REKLAMACE

Zákazník má právo na reklamaci u pronajímatele v případě zjištění nedostatků a závad na objektu. Jedná se zejména o problémy s vodou, topením apod. a vybaveností objektu v rozporu s nabídkou. Zákazník je povinnen zjištění nedostatků ihned nahlásit pronajímateli, který má povinnost bez zbytečného odkladu zjednat nápravu.

Pokud tak pronajímatel neučiní, sepíše zákazník s pronajímatelem zápis s vyjádřením obou stran. Písemnou reklamaci (stížnost), která nebude vyřešena v místě pobytu, odešle zákazník nejpozději do tří dnů od ukončení pobytu na adresu cestovní agentury. Cestovní agentura je povinna výsledek reklamačního řízení oznámit zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Bude-li reklamace po prošetření shledaná oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost 20.9.2005. Zákazník svým podpisem formuláře "Závazná objednávka pobytu" potvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

 

Copyright © 2012 CA Po Česku. Created by bendl@bendl.info